Selling Point

Selling PointĐiểm bán hàng

Integrated processing / Gia công tổng hợp

We offer consistent support through assembly for drawings expansion, cutting (turret punch press processing, laser processing), bending, plate working, and painting.

Chúng tôi hỗ trợ các dịch vụ lắp ráp theo các bản vẽ, cắt (gia công bằng máy đột dập, máy cắt laser), gia công uốn, tấm đỡ và sơn.

Long, Large, Special Processing / Gia công vật liệu tấm dài, tấm có kích thước lớn và các gia công đặc biệt

We are able to handle various long and large materials, as well as special processing and assembly requests.

Chúng tôi có thể gia công kim loại tấm dài và lớn, thực hiện các yêu cầu gia công và lắp ráp đặc biệt của khách hàng.

Special processing / Gia công đặc biệt

deep bending, round corner, R-bending, Z-bending, small edge bending, processing on curved face, closing bending and so on.

uốn gập, bo tròn, uốn tạo hình chữ R, uốn tạo hình chữ Z, viền cạnh, gia công độ vồng, khóa nối v.v.

Manufacturing for difficult materials and processing methods /
Phương pháp gia công và xử lý các vật liệu khó gia công

We are able to produce top quality products through finding the best solutions for previously difficult to process steel materials.

Chúng tôi có thể sản xuất các sản phẩm có chất lượng hàng đầu thong qua việc tìm kiếm các giải pháp tiền tốt nhất để tiền xử lý vật liệu thép.

EquipmentThiết bị công nghệ